วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

HOTNEWS!!!!!!!!!!

หนังสือพระราชนิพนธ์

ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนอนุบาล [ 2024-04-19 ] [อ่าน : 10]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567 [ 2024-04-19 ] [อ่าน : 9]
ประกาศรับสมัครนักการภารโรง [ 2024-04-19 ] [อ่าน : 27]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก [ 2024-04-18 ] [อ่าน : 27]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2024-04-09 ] [อ่าน : 41]
คะแนน O-net ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2566 [ 2024-04-07 ] [อ่าน : 54]
กำหนดการแจ้งปิด-ปิดภาคเรียน [ 2024-04-07 ] [อ่าน : 45]
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านหัวหนอง [ 2024-04-06 ] [อ่าน : 43]
นักเรียนรับประกาศนียบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พร้อมรับทุนการศึกษา [ 2024-03-30 ] [อ่าน : 64]
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 2024-03-29 ] [อ่าน : 87]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2024-04-19 ] [อ่าน : 14]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-10-17 ] [อ่าน : 246]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-27 ] [อ่าน : 264]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-20 ] [อ่าน : 265]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2023-09-15 ] [อ่าน : 244]
สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา [ 2023-09-12 ] [อ่าน : 247]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 255]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 260]
สพป.ชย.3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-08-24 ] [อ่าน : 285]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-07-05 ] [อ่าน : 344]
วาระการประชุม
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 [ 2024-02-15 ] [อ่าน : 304]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 4/2566 [ 2024-02-08 ] [อ่าน : 177]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 [ 2023-11-28 ] [อ่าน : 354]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2566 [ 2023-11-21 ] [อ่าน : 221]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-09-25 ] [อ่าน : 480]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-08-21 ] [อ่าน : 336]
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-08 ] [อ่าน : 483]
เอกสารแนบเพิ่มเติม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-07 ] [อ่าน : 454]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-04-24 ] [อ่าน : 345]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-02-27 ] [อ่าน : 480]
ผลงานทางวิชาการ
ลูกเสือ+เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ [ 2024-03-26 ] [อ่าน : 60]
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แอปพลิเคชั่น A MATH เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ 2024-03-25 ] [อ่าน : 66]
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [ 2024-03-25 ] [อ่าน : 64]
THAKUB MODEL [ 2024-02-27 ] [อ่าน : 106]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านโนนฝาย “4 D 5 ด้าน Drug Free School” [ 2024-02-10 ] [อ่าน : 124]
นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [ 2024-02-07 ] [อ่าน : 131]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [ 2024-01-26 ] [อ่าน : 147]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข NBK Model ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ [ 2024-01-16 ] [อ่าน : 153]
การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ SUBYAI MODEL โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [ 2024-01-15 ] [อ่าน : 143]
สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม [ 2024-01-07 ] [อ่าน : 154]

จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กลุ่มงานภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-04-10 ] [อ่าน : 36]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-04-09 ] [อ่าน : 33]
จัดตั้งศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-04-03 ] [อ่าน : 54]
คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินผลงานด้านเอกสารสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-03-27 ] [อ่าน : 60]
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 2024-03-19 ] [อ่าน : 70]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-03-12 ] [อ่าน : 90]
ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม 2563 [ กลุ่มอำนวยการ : 2024-03-07 ] [อ่าน : 83]
คู่มือการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 9 ประเภท [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-29 ] [อ่าน : 92]
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-23 ] [อ่าน : 94]
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-15 ] [อ่าน : 121]
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-13 ] [อ่าน : 117]
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-07 ] [อ่าน : 104]
การกำชับ มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-07 ] [อ่าน : 110]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-02-07 ] [อ่าน : 114]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 2024-01-30 ] [อ่าน : 213]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-26 ] [อ่าน : 123]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-19 ] [อ่าน : 169]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2024-01-19 ] [อ่าน : 139]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2024-01-19 ] [อ่าน : 117]
โครงการสมัครแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-01-11 ] [อ่าน : 154]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.66) ปีงบประมาณ 2567 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-10 ] [อ่าน : 139]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-08 ] [อ่าน : 138]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-12-08 ] [อ่าน : 160]
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-28 ] [อ่าน : 192]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-28 ] [อ่าน : 162]

กิจกรรมบน Youtube

ชั้นวางเอกสาร

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
จำนวนโรงเรียน

190

10 มิ.ย.66
จำนวนนักเรียน

24155

10 มิ.ย.66
บุคลากรในสถานศึกษา

2191

ในระบบ Smart Area
บุคลากรในสำนักงาน

76

ในระบบ Smart Area


จำนวนโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด (ปีการศึกษา 2566)
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 124
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 33
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 17
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 12
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 4
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0

กระดานถามตอบ (Q&A)
ตั้งกระทู้ใหม่

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
1 รับรองหักภาษี ณ ที่ จ่าย ปี 2566 157 98 2024-02-12 16:08:03
2 การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 163 3 2024-02-08 10:32:44
3 รับรองหักภาษี ปี 66 334 4 2024-01-29 12:58:57
4 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เดือนกุมภาพันธ์67 335 3 2024-01-15 10:47:58
5 การเรียบรรจุจากการยืมบัญชี 248 3 2024-01-12 21:25:17
6 ตำแหน่งว่าง ย้าย 1/67 สพป.ชย.3 299 9 2024-01-05 13:14:21
7 ขออนุญาตสอบถามการบรรจุครูผู้ช่วย หลังวันที่ 8 มกราคม 67 มีอีกช่วงไหนครับ (เอกไทย) 220 8 2024-01-05 12:59:39
8 เรียกพนักงานราชการถึงที่เท่าไหร่แล้วคะ 204 9 2024-01-02 11:40:29
9 เรียกพนักงานราชการเอกคอม 235 8 2023-12-26 14:40:02
10 การเรียกบรรจุจากการยืมบัญชี 307 9 2023-12-18 20:23:37
11 การบรรจุครูผู้ช่วยรอบต่อไป 385 10 2023-11-17 09:33:50
12 ขอทราบการค้นประวัติเครื่องราชค่ะ 267 10 2023-10-31 09:43:18
13 การบรรจุครูผู้ช่วยรอบหลังเกษียณ 376 9 2023-10-17 10:32:43
14 บรรจุครูผู้ช่วยรอบต่อไป 389 10 2023-10-03 13:44:38
15 ประกาศย้ายครู รอบที่ 2 2566 289 10 2023-10-03 10:39:42
16 พนักงานราชการ 288 8 2023-09-28 09:37:17
17 การเรียกพนักงานราชการ บัญชี ต.ค.65 294 8 2023-09-25 15:47:27
18 ถามตำแหน่งบุคลากร 316 10 2023-09-19 08:08:49
19 การเรียกพนักงานราชการ บัญชี ต.ค.65 313 8 2023-09-18 14:51:12
20 เปลี่ยนบัตรข้าราชการ 305 9 2023-09-15 11:39:48
21 การยืมบัญชีบรรจุครูผู้ช่วย จากเขต 1 มาเขต 3 ฉบับล่าสุด 389 12 2023-09-12 09:25:53
22 การบรรจุรอบต่อไป 421 10 2023-08-24 15:35:49
23 School Health HERO 342 10 2023-08-10 21:20:43
24 การบรรจุรอบต่อไป 446 10 2023-08-09 12:48:19
25 ปี 2566 เปิดรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.รร.ไหมครับ 367 10 2023-08-07 09:21:11
26 ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 500 10 2023-08-03 14:33:14
27 พนักงานราชการ 403 10 2023-07-28 16:08:39
28 ถ้าผอ.ไม่เซ็นย้าย เราจะทำอย่างไรได้บ้าง 410 10 2023-07-25 17:44:45
29 การเรียกพนักงานราชการ 590 11 2023-07-22 07:49:27
30 ขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยได้ไหมครับ 446 10 2023-07-16 16:57:29
31 ประกาศผลภาค ค วันไหนครับ 502 11 2023-07-10 09:21:31
32 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 1197 10 2023-06-26 17:01:46
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 494 10 2023-06-09 20:21:45
34 ต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ผ่านแล้วแต่ยังปริ้นไม่ได้ 466 10 2023-05-31 16:55:56

e-service

e-report