วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
สอบ ผอ.รร.และ รอง ผอ.รร.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Timetine
15-21 ส.ค.66 รับสมัครสอบรายละเอียด
ภายใน 24 ส.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียด
9 ก.ย.66 สอบภาค ก
ภายใน 13 ก.ย.66 ประกาศผล ภาค ก รายละเอียด
18-22 ก.ย.66 ประเมิน ภาค ข และ ค
23-24 ก.ย.66 สอบสัมภาษณ์
ภายใน 29 ก.ย.66 ประกาศผลข่าวเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-09-21 ] [อ่าน : 14]
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) พ.ศ. 2561 [ 2023-09-19 ] [อ่าน : 5]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รณรงค์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ร่วมทั้งผลประโยชน์อื่่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆ อย่างโปรงใส [ 2023-09-15 ] [อ่าน : 16]
ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 [ 2023-09-15 ] [อ่าน : 16]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Earth Youth Summit 2024 in Kyoto [ 2023-09-13 ] [อ่าน : 13]
รับทุนการศึกษา เจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า และรับชุดลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕อ๖ [ 2023-09-05 ] [อ่าน : 23]
กีฬาสีภายใน "ตาเนินเกมส" ประจำปี ๒๕๖๖ [ 2023-09-05 ] [อ่าน : 19]
อบรมโครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม) [ 2023-09-05 ] [อ่าน : 14]
การผลิตสื่อสร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นเเบบ [ 2023-09-05 ] [อ่าน : 24]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) [ 2023-09-01 ] [อ่าน : 154]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-20 ] [อ่าน : 1]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2023-09-15 ] [อ่าน : 8]
สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา [ 2023-09-12 ] [อ่าน : 13]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 20]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 18]
สพป.ชย.3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-08-24 ] [อ่าน : 34]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-07-05 ] [อ่าน : 93]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-06-20 ] [อ่าน : 90]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2023-04-24 ] [อ่าน : 122]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน [ 2023-04-19 ] [อ่าน : 109]
วาระการประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-08-21 ] [อ่าน : 95]
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-08 ] [อ่าน : 236]
เอกสารแนบเพิ่มเติม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-07 ] [อ่าน : 210]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-04-24 ] [อ่าน : 118]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-02-27 ] [อ่าน : 244]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2023-01-19 ] [อ่าน : 164]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2022-12-26 ] [อ่าน : 171]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2022-12-26 ] [อ่าน : 133]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 [ 2022-12-14 ] [อ่าน : 177]
ผลงานทางวิชาการ
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด [ 2023-09-21 ] [อ่าน : 1]
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) [ 2023-08-14 ] [อ่าน : 47]
zผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 2023-07-20 ] [อ่าน : 52]
การพัฒนาวิชาชีพ(การพัฒนาตนเอง) ด้วย SUPAPORN MODEL [ 2023-06-16 ] [อ่าน : 95]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 2023-06-15 ] [อ่าน : 65]
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม GBL [ 2023-06-15 ] [อ่าน : 141]
พัฒนาการอ่านแบบฝึกสะกดคำ ในแม่ ก กา ด้วยอักษรสี [ 2023-06-14 ] [อ่าน : 310]
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [ 2023-06-14 ] [อ่าน : 76]
โรงเรียนแห่งความสุข "SUBYAI" [ 2023-06-14 ] [อ่าน : 85]
การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) [ 2023-05-31 ] [อ่าน : 89]

จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมบน Youtube

กลุ่มงานภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มนโยยายและแผน
รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 65-มีนาคม 66) [ 2023-06-28 ] [อ่าน : 59]
แผนผังกลุ่มนโยบายและแผน [ 2023-06-22 ] [อ่าน : 59]
การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR [ 2023-06-13 ] [อ่าน : 55]
คู่มือใช้งานระบบ e-Mes [ 2023-06-09 ] [อ่าน : 59]
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ครั้งที่ 1 (รายโรงเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 121]
การของบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานสังกัด สพฐ. [ 2023-03-02 ] [อ่าน : 132]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินอุดหนุน) 2566 [ 2022-12-29 ] [อ่าน : 139]
แนวทางขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 139]
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง 2566 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 136]
แบบฟอร์ม ปร 4 5 6 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 133]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และคู่มือการใช้งานระบบ IRC [ 2023-08-31 ] [อ่าน : 16]
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-08-22 ] [อ่าน : 22]
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-06-15 ] [อ่าน : 71]
การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน [ 2023-06-15 ] [อ่าน : 94]
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-01-18 ] [อ่าน : 131]
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2023-01-03 ] [อ่าน : 126]
คู่มือการใช้งานห้องประชุม Vedio conference [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 112]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 2023-09-18 ] [อ่าน : 8]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 2023-09-01 ] [อ่าน : 31]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 2023-08-10 ] [อ่าน : 37]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 2023-08-10 ] [อ่าน : 38]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) [ 2023-08-08 ] [อ่าน : 191]
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) [ 2023-07-12 ] [อ่าน : 65]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2023-06-09 ] [อ่าน : 81]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2023-05-12 ] [อ่าน : 81]
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 2023-04-21 ] [อ่าน : 94]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 2023-04-11 ] [อ่าน : 105]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-07-04 ] [อ่าน : 114]
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) [ 2023-06-09 ] [อ่าน : 147]
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 2023-04-25 ] [อ่าน : 137]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-03-17 ] [อ่าน : 281]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 116]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-03-01 ] [อ่าน : 310]
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-02-24 ] [อ่าน : 114]
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-02-02 ] [อ่าน : 187]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2023-01-03 ] [อ่าน : 402]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายงานผลการคัดกรองการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 [ 2023-08-22 ] [อ่าน : 36]
รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 [ 2023-06-28 ] [อ่าน : 60]
รายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2565 [ 2023-06-28 ] [อ่าน : 52]
โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 2) [ 2023-02-14 ] [อ่าน : 87]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ของศูนย์ซีมีโอ [ 2023-02-13 ] [อ่าน : 81]
ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น [ 2023-02-08 ] [อ่าน : 87]
การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-01-06 ] [อ่าน : 109]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - ส.พ.ฐ. ยุวชน ประจำปี [ 2023-01-05 ] [อ่าน : 100]
ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 112]

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
จำนวนโรงเรียน

190

10 มิ.ย.66
จำนวนนักเรียน

24155

10 มิ.ย.66
บุคลากรในสถานศึกษา

2152

ในระบบ Smart Area
บุคลากรในสำนักงาน

75

ในระบบ Smart Area

จำนวนโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด (ปีการศึกษา 2566)
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 124
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 33
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 17
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 12
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 4
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0

กระดานถามตอบ (Q&A)
ตั้งกระทู้ใหม่

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
23 ถามตำแหน่งบุคลากร 10 0 2023-09-19 08:08:49
22 การเรียกพนักงานราชการ บัญชี ต.ค.65 7 0 2023-09-18 14:51:12
21 เปลี่ยนบัตรข้าราชการ 17 1 2023-09-15 11:39:48
20 การยืมบัญชีบรรจุครูผู้ช่วย จากเขต 1 มาเขต 3 ฉบับล่าสุด 90 3 2023-09-12 09:25:53
19 การบรรจุรอบต่อไป 140 1 2023-08-24 15:35:49
18 School Health HERO 56 1 2023-08-10 21:20:43
17 การบรรจุรอบต่อไป 149 1 2023-08-09 12:48:19
16 ปี 2566 เปิดรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.รร.ไหมครับ 86 1 2023-08-07 09:21:11
15 ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 171 1 2023-08-03 14:33:14
14 พนักงานราชการ 106 1 2023-07-28 16:08:39
13 ถ้าผอ.ไม่เซ็นย้าย เราจะทำอย่างไรได้บ้าง 117 1 2023-07-25 17:44:45
12 การเรียกพนักงานราชการ 164 1 2023-07-22 07:49:27
11 ขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยได้ไหมครับ 168 1 2023-07-16 16:57:29
10 ประกาศผลภาค ค วันไหนครับ 222 2 2023-07-10 09:21:31
9 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 496 1 2023-06-26 17:01:46
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 203 1 2023-06-09 20:21:45
7 ต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ผ่านแล้วแต่ยังปริ้นไม่ได้ 157 1 2023-05-31 16:55:56

e-service

e-report