วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าวโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 2023-03-29 ] [อ่าน : 11]
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร [ 2023-03-27 ] [อ่าน : 16]
การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน [ 2023-03-27 ] [อ่าน : 11]
อบรมโครงการปีองกันและลดความเสี่ยงการจมน้ำ [ 2023-03-26 ] [อ่าน : 15]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง [ 2023-03-22 ] [อ่าน : 31]
ประชาสัมพันธ์สมัครแข่งขัน “วิ่งชมบึงละหาน Bueng Lahan Runnig 2023” [ 2023-03-21 ] [อ่าน : 7]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา [ 2023-03-20 ] [อ่าน : 21]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-03-17 ] [อ่าน : 42]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-03-17 ] [อ่าน : 123]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา [ 2023-03-15 ] [อ่าน : 29]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2023-03-17 ] [อ่าน : 23]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 16]
สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน [ 2023-03-01 ] [อ่าน : 25]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-02-22 ] [อ่าน : 30]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก [ 2023-02-22 ] [อ่าน : 31]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-02-10 ] [อ่าน : 35]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-02-10 ] [อ่าน : 27]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)) [ 2023-02-09 ] [อ่าน : 32]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ป [ 2023-02-02 ] [อ่าน : 38]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-01-25 ] [อ่าน : 33]
e-service
e-report
จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรมบน Youtube
กลุ่มงานภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ครั้งที่ 1 (รายโรงเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 27]
การของบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานสังกัด สพฐ. [ 2023-03-02 ] [อ่าน : 21]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินอุดหนุน) 2566 [ 2022-12-29 ] [อ่าน : 64]
แนวทางขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 34]
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง 2566 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 39]
แบบฟอร์ม ปร 4 5 6 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 32]
แบบฟอร์มขอตั้ง ค่าครุภัณฑ์ [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 30]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 35]
ค่า F. [ 2022-12-26 ] [อ่าน : 34]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) [ 2023-03-23 ] [อ่าน : 20]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2023-03-07 ] [อ่าน : 16]
แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 2023-03-07 ] [อ่าน : 10]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 2023-02-14 ] [อ่าน : 187]
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 2023-02-10 ] [อ่าน : 38]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-02-08 ] [อ่าน : 16]
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 2023-02-08 ] [อ่าน : 20]
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 2023-02-07 ] [อ่าน : 25]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2023-02-07 ] [อ่าน : 17]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) [ 2023-01-19 ] [อ่าน : 79]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-03-17 ] [อ่าน : 65]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 26]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-03-01 ] [อ่าน : 156]
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-02-24 ] [อ่าน : 44]
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-02-02 ] [อ่าน : 78]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2023-01-03 ] [อ่าน : 256]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 2) [ 2023-02-14 ] [อ่าน : 16]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ของศูนย์ซีมีโอ [ 2023-02-13 ] [อ่าน : 13]
ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น [ 2023-02-08 ] [อ่าน : 18]
การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-01-06 ] [อ่าน : 36]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - ส.พ.ฐ. ยุวชน ประจำปี [ 2023-01-05 ] [อ่าน : 23]
ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 34]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยังไม่มีข่าว
หน่วยตรวจสอบภายใน
ยังไม่มีข่าว
กลุ่มกฎหมายและคดี
ยังไม่มีข่าว
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด (ปีการศึกษา 2565)
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 122
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 34
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 18
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 11
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 5
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0