วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
-
niwat1506@gmail.com


สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
0872430432
Somkaet2533@gmail.com

นายสมพร พุฒกาง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
-
-

นายสมใจ ผิวสา
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
-
-


นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
044 056385 ต่อ 116
cha_cpru@hotmail.com

นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
044 056385 ต่อ 107
bonwan1662@gmail.com

นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
044 056385 ต่อ 121
Somdee2507@hotmail.com

นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
044 056385 ต่อ 122
soijariya@gmail.com

นายวรายุทธ ทวีลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
044 056385 ต่อ 109

นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044 056385 ต่อ 104
savanrat.626@gmail.com

นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
044 056385 ต่อ 119
eyesrinin@gmail.com

นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
044 056385 ต่อ 108
suppit2743@gmail.com

นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
044 056385 ต่อ 123
sunan.thongsong 2509@hotmail.com