วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 101
rongwityarin65@gmail.com


นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 102
nimitrarit@gmail.com

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 106
thitiwutbuayai@gmail.com

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 122
Natnut4711@gmail.com


นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
044 056385 ต่อ 116
cha_cpru@hotmail.com

นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
044 056385 ต่อ 107
bonwan1662@gmail.com

นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
044 056385 ต่อ 121
Somdee2507@hotmail.com

นางวนาลิน ขามเกาะ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
044 056385 ต่อ 122
boombeam34@gmail.com

นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
044 056385 ต่อ 109
tluck.9295@gmail.com

นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044 056385 ต่อ 104
savanrat.626@gmail.com

นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
044 056385 ต่อ 119
eyesrinin@gmail.com

นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
044 056385 ต่อ 108
suppit2743@gmail.com

นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
044 056385 ต่อ 123
sunan.thongsong 2509@hotmail.com

นายเชษฐา หนองเหล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
044 056385 ต่อ 103
chatta.chatkab@gmail.com