วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3

นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่วมมิตร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าแตง

นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเดื่อ

นาย สมส่วน ใจจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงโคก

นายจิรายุส ทะนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นางอุไร จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเกลือโนนทอง

นางณหชง นาอ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลุบงิ้ว

นายเวชพิสิฐ โสพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระสี่เหลี่ยม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา

นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามราษฎร์นุกูล

นายอนนท์ ประดับวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคร้อ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่นาดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลูกช้าง

นางสาววันวิษา คำจันดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านงิ้ว

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

นางวิชชุดา ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยาง

นายสมชาย คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าข้าวนก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนละนาม

นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

นายทินกร ตรีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันกงบ้านลี่สามัคคี

นายภวพล อารีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นายทรง สิงห์เผ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วย

นายอัศวเดช พรทิตยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโดน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเครือ

นายสิทธินนท์ สุจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนฝาย

นายสันติ สิงหาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลุมพุก

นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกรวกหนองซึก

นายผ่อง กุสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโสน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทามจาน

นายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นายอาวุธ เป็นไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกโต่งโต้น

นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวใหญ่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

นางสายหยุด ผาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่ล้อม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

นายไพโรจน์ ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว


ผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมแก้ววิทยา

นายปรีชา ไทยแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเพชรวิทยาคาร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกสำราญราษฎร์อำนวย

นางปราณีต ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับยาง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะครอง

นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากจาบวิทยา

นางชุติกาญจน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโปร่งมีชัย


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดตาลาด

นายไสว ประทุมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

นายถาวร พรโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้

นายวัชระ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนชวนวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลาประชารัฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินตั้งพิทยากร

นายวีระพงษ์ จันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย

นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาล


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกะอาม

นายประวิทย์ อาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ

นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกลอยสามัคคี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกกสามัคคี

นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

นางสำเนียง เพ่งผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทองคำพิงวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง

นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวสระวิทยา

นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาดินพิทยารักษ์

นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองประดู่วิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแสว

นางประภัสสร กลับกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหานค่าย

นายอรุณชัย ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะลอมไผ่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจาน

นายวีรพล พิลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทศพล สมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งขุนเพชร

นายดุลยวิทย์ ภูมิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกอก

นายวสันต์ ตาลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตะเฆ่

นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ

นายศักดิ์ชัย ระโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพาน

นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายจีด

นายบุญชู แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าศิลา

นางจินตนา โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตานา

นายเทพสถิต อินาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกปลาดุก

นายอภิชาติ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

นายหาญ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวหนอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากค่ายช่องแมว

นายเทพพร แถววิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโจด

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกองแก้ว

นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยางดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไฮ

นางนารี กุลประจวบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแจ้งใหญ่

นายณรงค์ ดวงพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ

นายสมหมาย สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำลาด

นายศรายุทธ ปาปะกัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์

นายสายัณห์ ขอพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาท้าว

นายเมคิน ทับอมรศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลี่ยงทอง

นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพานประชาสรรค์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินฝนวิทยาคม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด


ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)

นางจารุวรรณ งูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายคง

นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังใหม่พัฒนา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาเทพ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังโพธิ์สว่างศิลป์

นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่พัฒนา

นายสุณรงค์ พลลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกระเบื้องไห

นางยินดี เบียดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นางสุดา น้อยเทียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสำราญ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานหิน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ปัจจัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา

นายจรูญ ดีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

นายวิรุด กล้าขวาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานยาว

นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศิลาทอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุ่งเวียนวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับมงคลวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังมน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับถาวรพัฒนา

นายทวี ธรรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกไค

นางอรอนงค์ จานุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นายสุจริต ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับหมี

นางสีสุดา จีบเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเกตุ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี

นายฌานธร บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงลาน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านช่องสำราญ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับไทร

นายบูชิตร์ โมฆรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง

นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านประดู่งาม

นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจะบก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนมะกอกงาม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังคมคาย

นางนงค์นุช คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

นางชโรพร ผาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก

นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขาม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแขม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโกรกกุลา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสามหลักพัฒนา

นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

นางยุพดี เอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รังงามวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตอ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเปล้าศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกคร้อ

นายดิเรก ทะสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักชี

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบะเสียว

นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

นายปัณณวิทย์ ดีอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นายอภิชัย สุรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับเจริญสุข


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังพง

นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุฉนวน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสะอาด


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลุกคูณพัฒนา

นายสมัย ประจวบสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขื่อนลั่น


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองนกเขียน

นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับใหม่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกุง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ากูบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งเกต


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าชวน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3

นางกาญจนา แก้วกำเนิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นางจุฑารัตน์ เต็มแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

นายสิทธิพงษ์ สุริยะศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นางปารัชญ์ เรียกจำรัส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

นายเอกพล ภูฉายยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นางริณนารัตน์ นามวิจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนชวนวิทยา

นายวินชัย สุจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสมชาย ปลัดสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวสระวิทยา

นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตะเฆ่

นายพิภัช พรมอ้น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ

นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายจีด

นางธิติพร ศรีจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง

ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง

นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้

นางสาวอรทัย คล้ายสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์

นางสาวพรเพ็ญ โสเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังใหม่พัฒนา

นายฐากร เดชวัชรฐากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่พัฒนา

นายรวี ดารา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา

นายประสิทธิ์ หิรัญคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานยาว

นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับมงคลวิทยา

นายณัฐชัย ทองคณทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นางจุฑารัตน์ พุฒกาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นายด้วง บุญเอี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นางจันธิลา กางสันเทียะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

นางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

นางพัชรินทร์ วรรณชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

นางสาววีณา ดาโม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นางสาวสุภาพร โฉมมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุฉนวน

นางสาวชยาภรณ์ นินนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ากูบ