วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3

นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่วมมิตร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าแตง

นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเดื่อ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงโคก

นายจิรายุส ทะนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นางอุไร จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเกลือโนนทอง

นางณหชง นาอ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลุบงิ้ว

นาย สมส่วน ใจจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระสี่เหลี่ยม

นายธนเศรษฐ บูรณธนิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา

นายเอกพล ภูฉายยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามราษฎร์นุกูล

นายอนนท์ ประดับวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคร้อ

นางสาวสุกัญญา เขตจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่นาดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลูกช้าง

นายสมัย ประจวบสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านงิ้ว

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

นางวิชชุดา ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยาง

นายอาวุธ เป็นไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าข้าวนก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนละนาม

นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

นายทินกร ตรีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันกงบ้านลี่สามัคคี

นางสาววันวิษา คำจันดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นายทรง สิงห์เผ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง

นางสาวจารุณี หิรัญชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วย

นายอัศวเดช พรทิตยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโดน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเครือ

นายสิทธินนท์ สุจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)

นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนฝาย

นายสันติ สิงหาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลุมพุก

นางสุภาภรณ์ พรหมนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกรวกหนองซึก

นายนิพนธ์ วิลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโสน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทามจาน

นายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นายภวัต สามผ่องบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกโต่งโต้น

นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวใหญ่

นางสาวกนกนันท์ บุญคุ้มทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

นางสายหยุด ผาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่ล้อม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

นายไพโรจน์ ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว

นายภาคิน บุบผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมแก้ววิทยา

นายปรีชา ไทยแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเพชรวิทยาคาร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกสำราญราษฎร์อำนวย

นางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับยาง

นางสุกัญญา ประทุมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะครอง

นางปราณีต ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากจาบวิทยา

นางชุติกาญจน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโปร่งมีชัย


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดตาลาด

นายไสว ประทุมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร

นายจตุรพรรค วันเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

นายถาวร พรโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้

นายวัชระ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนชวนวิทยา

นางประพิมพ์พร กระจายกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลาประชารัฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินตั้งพิทยากร

นายวีระพงษ์ จันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย

นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาล


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกะอาม

นายประวิทย์ อาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ

นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกลอยสามัคคี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกกสามัคคี

นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

นางสำเนียง เพ่งผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทองคำพิงวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง

นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวสระวิทยา

นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาดินพิทยารักษ์

นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดง

นายณมน ศรธงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองประดู่วิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแสว

นางประภัสสร กลับกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหานค่าย

นายอรุณชัย ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะลอมไผ่

นางน้ำทิพย์ สมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจาน

นายวีรพล พิลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทศพล สมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งขุนเพชร

นายดุลยวิทย์ ภูมิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกอก

นายวสันต์ ตาลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตะเฆ่

นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ

นายศักดิ์ชัย ระโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพาน

นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายจีด

นายบุญชู แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าศิลา

นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตานา

นายเทพสถิต อินาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกปลาดุก

นายอภิชาติ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

นายหาญ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

นางประภัสสร กลับกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวหนอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากค่ายช่องแมว

นายเทพพร แถววิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโจด

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้

นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกองแก้ว

นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยางดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไฮ

นางนารี กุลประจวบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแจ้งใหญ่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ

นายสมหมาย สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำลาด

นายศรายุทธ ปาปะกัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์

นายสายัณห์ ขอพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาท้าว

นายเมคิน ทับอมรศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลี่ยงทอง

นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพานประชาสรรค์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย

นายดนุภพ โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินฝนวิทยาคม

นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด


ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)

นางจารุวรรณ งูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายคง

นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังใหม่พัฒนา

นายฐากร เดชวัชรฐากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาเทพ

นายวัชรินทร์ วันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังโพธิ์สว่างศิลป์

นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่พัฒนา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกระเบื้องไห

นางอัจฉริยะกรณ์ รัชชนะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นางสุดา น้อยเทียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสำราญ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางสุภาพร เพ็ชรวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานหิน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ปัจจัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา

นายจรูญ ดีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

นายวิรุด กล้าขวาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานยาว

นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศิลาทอง

นายพีรวิชญ์ บวกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุ่งเวียนวิทยา

นางสาวอรทัย คล้ายสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับมงคลวิทยา

นางจุฑารัตน์ พุฒกาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังมน

นางสาวพรเพ็ญ โสเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับถาวรพัฒนา

นายทวี ธรรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกไค

นางอรอนงค์ จานุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นายสุจริต ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับหมี

นางสีสุดา จีบเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเกตุ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี

นายฌานธร บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงลาน

นางจันธิลา กางสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านช่องสำราญ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับไทร

นายบูชิตร์ โมฆรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง

นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านประดู่งาม

นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจะบก

นายด้วง บุญเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนมะกอกงาม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังคมคาย

นางนงค์นุช วงศ์วัชรโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขาม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแขม

นางสาววีณา ดาโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโกรกกุลา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสามหลักพัฒนา

นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

นางยุพดี เอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รังงามวิทยา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา ชาลีแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตอ

นางสมเพียร ถิ่นชีลอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเปล้าศึกษา

นางกาญจนา แก้วกำเนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกคร้อ

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักชี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบะเสียว

นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

นายปัณณวิทย์ ดีอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นายอภิชัย สุรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับเจริญสุข


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังพง

นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุฉนวน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสะอาด

นายบุญส่ง แก้วดอนรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลุกคูณพัฒนา

นายวีรยุทธ ฟากวิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขื่อนลั่น


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองนกเขียน

นางวิมลมาลย์ โกพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับใหม่

นายถนอม จ่าทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกุง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

นายเวชพิสิฐ โสพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ากูบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งเกต

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าชวน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3

นายพชรพล อารีชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นายศุภชัย รวมกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นายสิทธิพงษ์ สุริยะศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นางสาวพชรภรณ์ รัตนวิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลุมพุก

นางสาวสิริภัทร หาญวังม่วง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นางสาวจรรยาภรณ์ หีตสันเทียะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเพชรวิทยาคาร

นางสาวชลิดา กาลเขว้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนชวนวิทยา

นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสมชาย ปลัดสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวสระวิทยา

นายบวร คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง

นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง

นางสาวสุภาณี ชำนาญศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

นางรัตติยากร อ่อนตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้

นายธนิศ พร้าเพรียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์

นางสาวจารุวรรณ ศิริคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่พัฒนา

นายรวี ดารา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา

ว่าที่ร้อยโททศธรรม สารคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานยาว

นางสาวณฐภัทร สุดาบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นางสาว พรพิมล หังสวนัส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นายพฤษพล กว้างนอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

ว่าที่ร้อยตรีธีรวิทย์ เมืองสุบาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นายชัยฤทธิ์ ใต้อุดม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุฉนวน