วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ชัยภูมิ เขต3
นายประวิช ยะรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
กรรมการ
ร.ต.ดาวิด วาปีทะ
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน
กรรมการ
นายหาญ ดิเรกศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กรรมการ
นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
นางอรอนงค์ จานุรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
กรรมการ
นายฌานธร บุญทัน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
กรรมการ
นายวรายุทธ ทวีลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ