วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565ประธานเครือข่ายโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


นายจิรายุส ทะนสุข
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่

นายทองสมาน น้อยวิเศษ
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ส้มป่อย-บัวบาน

นายบรรพต ทองเกิด
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ลุ่มบึงละหาน

นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก

นายอนนท์ ประดับวงษ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
บ้านขาม-หนองโดน

นายวิญญู คุณกันหา
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
บึงชวน

นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ตำบลบ้านเพชร

นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
บ้านตาล-หัวทะเล

นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
เพชรเริงรมย์

นางสำอาง คำเสียง
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ไทรทอง

นายหาญ ดิเรกศิลป์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
หนองบัวระเหว

นายนาคพงศ์ จงกลาง
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
หนองฉิม-รังงาม

นางนงค์นุช คชา
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ตาเนิน-กะฮาด

นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ห้วยยายจิ๋ว

นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ทุ่งกระเจียว

นายฌาณธร บูญทัน
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
วะตะแบก

นายบุญเรือง ดียางหวาย
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
โป่งนก

นายศรายุทธ ปาปะกัง
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
นายางกลัก

นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ซับใหญ่