วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3
นายพิธาน พื้นทอง ประธานอนุกรรมการ
นายทนง พงศ์สมัย ผู้แทน กศจ.อนุกรรมการ
นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัสหรือผู้แทนอนุกรรมการ
นายวินัย พันธุ์มี ตัวแทน ก.ค.ศ.อนุกรรมการ
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลอนุกรรมการ
นายดำรงค์ สอนพันละ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายอนุกรรมการ
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลอนุกรรมการ
นางศิริวิมลธา สวงโท ครูอนุกรรมการ
นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาอนุกรรมการ
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ บุคลากรทางการศึกษาอื่นอนุกรรมการ
นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3อนุกรรมการและเลขานุการ
นายไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลผู้ช่วยเลขานุการ