วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศรัทธาด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาสร้างพฤติกรรมและนิสัยนักเรียน ทุกช่วงวัย
2. นักเรียนต้องมีความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกด้าน
4. มีความเสมอภาค มีวัฒนธรรม มีความศรัทธา ตามวิถีพอเพียง
5. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีพฤติกรรม นิสัย ทัศนคติที่ดีมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
2. นักเรียนที่มีความสามารถ นำไปสู่การการแข่งขัน ในยุคดิจิทัล
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ มีวัฒนธรรม มีความศรัทธา ตามวิถีพอเพียง
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
กลยุทธ์
1. สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยผู้เรียน ส่งผลต่อความมั่นคง
2. พัฒนาความสามารถผู้เรียนในการแข่งขัน
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูเป็นแบบอย่างที่ดี
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วัฒนธรรม
5. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เด็กพิการ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ