วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านโนนฝาย “4 D 5 ด้าน Drug Free School” 2024-02-10 บ้านโนนฝาย 23
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-07 บ้านวังกุง 31
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ THAKUB MODEL โรงเรียนบ้านท่ากูบ 2024-01-28 บ้านท่ากูบ 52
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 49
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข NBK Model ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ 2024-01-16 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 51
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ SUBYAI MODEL โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-01-15 ซับใหญ่วิทยาคม 53
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม 2024-01-07 บ้านยางเครือ 50
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รางวัลโครงการปลอดภัยในสถานศึกษา 2023-12-01 บ้านโป่งนกพิทยา 78
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 2023-09-21 บ้านหนองตอ 172
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2023-08-14 ซับใหญ่วิทยาคม 193
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ zผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-07-20 บ้านหนองตอ 190
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ(การพัฒนาตนเอง) ด้วย SUPAPORN MODEL 2023-06-16 ซับใหญ่วิทยาคม 203
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2023-06-15 ซับใหญ่วิทยาคม 175
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม GBL 2023-06-15 ซับใหญ่วิทยาคม 706
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พัฒนาการอ่านแบบฝึกสะกดคำ ในแม่ ก กา ด้วยอักษรสี 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 919
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 182
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนแห่งความสุข "SUBYAI" 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 180
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) 2023-05-31 หนองประดู่วิทยา 180
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านท่ากูบ ปีการศึกษา 2565 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 202
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ SUBYAI MODEL ตามแนวทางพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-26 ซับใหญ่วิทยาคม 229