วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 2023-09-21 บ้านหนองตอ 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2023-08-14 ซับใหญ่วิทยาคม 45
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ zผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-07-20 บ้านหนองตอ 51
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ(การพัฒนาตนเอง) ด้วย SUPAPORN MODEL 2023-06-16 ซับใหญ่วิทยาคม 94
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2023-06-15 ซับใหญ่วิทยาคม 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม GBL 2023-06-15 ซับใหญ่วิทยาคม 139
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พัฒนาการอ่านแบบฝึกสะกดคำ ในแม่ ก กา ด้วยอักษรสี 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 304
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 75
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนแห่งความสุข "SUBYAI" 2023-06-14 ซับใหญ่วิทยาคม 83
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) 2023-05-31 หนองประดู่วิทยา 88
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านท่ากูบ ปีการศึกษา 2565 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 115
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ SUBYAI MODEL ตามแนวทางพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-26 ซับใหญ่วิทยาคม 148