วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการคัดกรองการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 2023-08-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 2023-06-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2565 2023-06-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 2) 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 87
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ของศูนย์ซีมีโอ 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 86
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - ส.พ.ฐ. ยุวชน ประจำปี 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 112