วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2023-09-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) 2023-08-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) 2023-07-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-05-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 93
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 111
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) 2023-03-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 103
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 74
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 306
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 78
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 83
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 1 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 117
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81