วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
     

กระบวนการผลิตและขั้นตอนการดำเนินงานผลงานนวัตกรรม

          1) Input (ตัวป้อน)

    กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ร่างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ความสามารถด้านการอ่านหลังการพัฒนาสูงขึ้นและนักเรียนพึงพอใจในการเรียน จากนั้นศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชากาษาอังกฤษ) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาออกแบบนวัตกรรม ศึกษาข้อมูล เลือกรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ เทคนิคการสอนอ่านจับใจความแบบ SQ4R ซึ่งมีความเหมาะสมกับนักเรียน สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านที่หลากหลาย ง่ายและที่สะดวกต่อการจัดการเรียนรู้

          2) Process (กระบวนการ)

              2.1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค SQ4R โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจ (S: Survey)

ขั้นตอนที่ 2 การถาม (Q: Questions)

ขั้นตอนที่ 3 การอ่าน (R1: Read)

ขั้นตอนที่ 4 การบันทึก (R2: Record)

ขั้นตอนที่ 5 การจำ (R: Recite)

ขั้นตอนที่ 6 การสะท้อนผล : Reflect)

 

              2.2) เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา

                    ใช้เนื้อหาในข่าวจาก CNN Breaking News  จำนวน 5 ข่าว  ได้แก่

1.Business : The real problem with the IRS

2.Heath : How to minimize the health risks of wildfire smoke

3.Politics : House passes GOP-led gas stove bill

4.World : As Ukraine fights back, hundreds of NATO warplanes are flying over Germany in alliance’s largest-ever aerial drills

5.Travel : India is now the most populous country in the world. And it’s ready to become a tourism force

4. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ

          3) Output (ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

                    การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เมื่อได้นำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแล้ว พบว่า เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาผสสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านหลังการพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา นอกจากนั้นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการเรียนที่ส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิซาภาษาอังกฤษ ส่งผลให้สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยมีประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงาน

รายงานโดย : โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ::..วันที่ส่ง : 2023-06-14 อ่าน : 182