วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม GBL
     

การนำนวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เกม (GBL) มาใช้ในชั้นเรียน รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นที่สนใจและสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นที่สนใจและสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพราะการเรียนรู้โดยใช้เกมถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ เอาไว้ในเกม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

 

วัตถุประสงค์การใช้สื่อนวัตกรรมเรียนรู้

1) เพื่อให้นักเรียนเพิ่มทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ใช้ร่วมกับการเล่นเกม

3) เพื่อให้นักเรียนมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

 

กระบวนการผลิตและขั้นตอนการดำเนินงานผลงานนวัตกรรม

1) สร้างบัตรประโยคบทความสั้น ๆเกี่ยวกับการสอบถามเส้นทางและตำแหน่งของสถานที่

2) สร้างป้ายคำศัพท์ขนาด A4 เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ

3) สร้างป้ายคำศัพท์ขนาด A4 เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง

4) สร้างป้ายแผนที่ในเมืองขนาด A4

 

วิธีการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ และคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง 

2) นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มจะได้รับบัตรประโยคบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบถามเส้นทางและตำแหน่งของสถานที่ กลุ่มละ 1 แผ่น ป้ายแผนที่ในเมืองขนาด A4 กลุ่มละ 1 แผ่น 

3) นักเรียนจะได้เรียนรู้กฎกติกาการเล่นจากครูผู้สอน 

4) นักเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกันอ่านบทความแต่ละบท จากนั้นช่วยกันตอบคำถามจากการอ่านบทความสั้น ๆ ลงไปในบัตรประโยคบทความสั้น ๆเกี่ยวกับการสอบถามเส้นทางและตำแหน่งของสถานที่ที่ให้

5) ถ้านักเรียนกลุ่มใดไม่สามารถสะกดคำศัพท์สามารถได้ นักเรียนตัวแทนของกลุ่มนั้นจะได้รับสิทธิในการเดินหาป้ายคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ที่ครูเอาวางสลับกันไว้ในมุมต่าง ๆ ของห้องเรียน จากนั้นอ่านและจดจำคำตอบมาเพื่อน ๆ เขียนลงแผ่นป้ายบอกทาง

6) กลุ่มใดเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ในลุกขึ้นพร้อมยกมือแล้วพูดว่า Bingo จากนั้นส่งตัวแทนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าทำไมถึงได้คำตอบแบบนั้น 

7) การ Bingo สามารถ Bingo ตามลำดับได้ ลำดับการ Bingo และการให้คะแนน ดังนี้

ทีมที่ 1 ได้ 5 คะแนน 

ทีมที่ 2 ได้ 4 คะแนน 

ทีมที่ 3 ได้ 3 คะแนน 

ทีมที่ 4 ได้ 2 คะแนน 

ทีมที่ 5 กับ 6 ได้กลุ่มละ 1 คะแนน

รายงานโดย : โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ::..วันที่ส่ง : 2023-06-15 อ่าน : 705