วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
     

ชื่อผู้เสนอผลงาน : นางพัชรา ชวนโพธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

1. Input การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมได้เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด หรือจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนนั้นๆ ด้วย เพราะเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนแล้วจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ จดจำ ไม่เพียงแต่จะได้ความรู้และผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ผู้เรียนยังจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย การสอนโดยใช้เกมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานในการเรียนและทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาจากบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

2. Process วิธีการดำเนินการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

1. ศึกษาวิธีสอนคำศัพท์โดยใช้เกมเพื่อใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์

2. ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. สร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ Warm Up, Presentation, Practice, Production, Wrap Up และการวัดและประเมินผลพร้อมทั้งแบบทดสอบ โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดเป็น 8 บท

4. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

5. นำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่จัดการเรียนการสอน

6. ทำการประเมินผลหลังการสอนและบันทึกการสื้อนผลหลังการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

3. ผลการดำเนินงาน Outcome

3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.12 กับคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.12 พบว่านักเรียนมีผลทางการเรียนคำศัพท์คล้องจองสูงขึ้นกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน

3.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81

รายงานโดย : โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ::..วันที่ส่ง : 2023-06-15 อ่าน : 207