วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
อบรมโครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม)
     

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นำโดย
นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมโครงการ
ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยว อสม.) เพื่อให้นักเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ๑ㆍ ประการ ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเนิน

รายงานโดย : โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ::..วันที่ส่ง : 2023-09-05 อ่าน : 13