วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
     

          วันเสาร์ ที่  16 กันยายน  2566 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2566 และประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
         ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดร.วรายุทธ  ทวีลาภ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาบรรยายแนวทางการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเขียนรายงานในการพัฒนางาน (PA)
          โรงเรียนในเครือข่ายลุ่มบึงละหานได้มีการจัดแสดงความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของแต่ละโรงเรียนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณะครูทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ::..วันที่ส่ง : 2023-09-17 อ่าน : 6