วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
แจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีพรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
     

ด้วย ปรากฎหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 107 กำหนดว่า เมื่อมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากตำแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในหน่วยงานใด ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบถายใน 30 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง 

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-11-09 อ่าน : 14