วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวศยามล สุขทวี
     

นอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน  2566 
   โรงเรียนบ้านเดื่อ  โดยนางสาววิยะดา  แสนวิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอบพระคุณ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชย.3  ที่กรุณามอบหมายให้นางสาวสมพร ถาวรกาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) และนางเต็มศิริ นาทันตอง  ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ  เป็นกรรมการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศยามล สุขทวี  ครูผู้ช่วย ซึ่งการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ  ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) ลงสู่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดี  ทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตนในวิชาชีพครูแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนางานในหน้าที่ต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านเดื่อ ::..วันที่ส่ง : 2023-11-17 อ่าน : 20