วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
     

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  นำโดย นายฌานธร  บุญทัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้มอบหมายให้ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ บำเพ็ญประโยชน์เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในกิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 คือการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน  ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

รายงานโดย : โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 28