วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
     

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นความสำคัญในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิ ชุมชน และภาคประชาชน สร้างความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าร่วมประกวดดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครการประกวดพร้อมผลงาน ไปยังกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและในสมัครการประกวด ได้ที่ QR Code ที่แนบท้ายหนังสือนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-12-08 อ่าน : 37