วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ SUBYAI MODEL โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
     

          การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ SUBYAI MODEL โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาศัยกระบวนการดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานเพื่อให้ทราบสภาพปัญหา การจัดกิจกรรม 5 ด้านเกี่ยวกับยาเสพติด และใช้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการปฏิบัติ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการแก้ปัญหายาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร         การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยยึดถือแนวทางพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นหลักชัยในการดำเนินงานโดยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมมุ่งสร้างนักเรียนให้มี 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ – มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อปลูกฝังและแก้ไขปัญหา        ยาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ส่งผลให้

       1.  นักเรียนปลอดยาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

       2.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านการป้องกัน  ด้านการค้นหา  ด้านการรักษา  ด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนปลอดจาก ยาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

    3.  สถานศึกษาปลอดยาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

 

รายงานโดย : โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ::..วันที่ส่ง : 2024-01-15 อ่าน : 53