วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ THAKUB MODEL โรงเรียนบ้านท่ากูบ
     

โรงเรียนบ้านท่ากูบ ดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ THAKUB MODEL โรงเรียนบ้านท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีการดำเนินงานเป็นผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านท่ากูบ ::..วันที่ส่ง : 2024-01-28 อ่าน : 52