วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
     

โรงเรียนบ้านวังกุง ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่นระดับทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖โดยใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด สร้างคนดีรู้คิดและมีคุณธรรม โดยใช้ WANGKUNG MODEL ยึดหลักกระบวนการ PDCA มีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาการทะเลาะวิวาท การเล่นการพนัน และอบายมุขทุกรูปแบบ ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังกุง ::..วันที่ส่ง : 2024-02-07 อ่าน : 30