วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านโนนฝาย “4 D 5 ด้าน Drug Free School”
     

         โรงเรียนบ้านโนนฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สร้างความตระหนัก ให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (Drug awareness) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ อย่างรอบด้าน โดยบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Data-Information) กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งกำหนดมาตการ มาตรฐานในการดำเนินงาน ประกอบด้วย -  มาตรฐานห้องเรียนสีขาว  -  กลยุทธ์ “4 ต้อง 2 ไม่” -  7 มาตรการด้านการป้องกัน(Drug Policy & Measure) ผู้บริหาร กำกับติดตาม (Directed follow)การดำเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น

          โดยประสานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 ด้านประกอบด้วย ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา  ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ ภายใต้ระบบดำเนินงานวงจรคุณภาพPDCA (Plan Do Check Act) เพื่อเป้าหมาย สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืนและมั่นคง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนฝาย ::..วันที่ส่ง : 2024-02-10 อ่าน : 23