วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ที่ รายการ ลิงค์
1 โครงสร้าง รายละเอียด
2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
8 Q&A รายละเอียด
9 Social Network รายละเอียด
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายละเอียด
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียด
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ รายละเอียด
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
18 E-Service รายละเอียด
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายละเอียด
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียด
23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียด
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายละเอียด
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด
32 การสร้างนวัตกรรม No Gigt Policy รายละเอียด
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายละเอียด
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายละเอียด
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายละเอียด
37 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียด
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียด
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม รายละเอียด
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียด
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด