วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (1)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (2)
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สมหวัง จิตรหาญ
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สมหวัง จิตรหาญ (2)
คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาพนักงานราชการ (นางปิยะพร เจนชัย)
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอช่วยราชการ (นางยุวภา เหมือนแก้ว)
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารพนักงานราชการฯ (นางสาวอัญชิสา ชุ่มหิง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (นางวาสินี วัฒนาสกุลลี)
คู่มือการปฏิบัติงาน นายเอกชัย เลิศบัวบาน
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.วราลี นาคคำ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวรชยา บ่วงพิมาย
คู่มือการปฏิบัติงาน นายสมศักดิ์ ชินขุนทด
คู่มือการปฏิบัติงาน นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน นายเอกชัย เลิศบัวบาน