วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563-2565
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2573