วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
เกณฑ์มาตฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การบริหารงานบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.4547
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3 ลว26มค64)
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต (ว13 ลว 24 พค 2564)
แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ_
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง (ว8 ลว12พค64)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย (ว15 ลว22พค63)
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งทายาทข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการบังคับใช้ประมวงจริยธรรมข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
การนำเสนผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีไปช่วยราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปช่วยราชการหรือไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศธ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตำแหน่งด้านพัสดุ
หลักเกณฑ์การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ ว21
หลักเกณฑ์การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ ว17
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์ประเมินตำแหน่งฯ
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน4
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน3
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน2
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน1
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563
ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียนประวัติฯ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ว20 ลว31 สค64)
การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ว14 ลว 10 มิย 2564)
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)
การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาบุคลากร
แนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)
การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ สพท และ ผอ สพท สังกัด สพฐ (ว2 ลว4มค62)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (ว9 ลว 20 พค 64)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว10 ลว 20 พค 64)
หลักเกณฑ์และวิธีการเจรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
เพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา รอง ผอ สพท และ ผอ สพท (220 ลว16กค63)
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว4 ลว 28 มค 64)
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอน ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
กำหนดกลุ่มวิขา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
การย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัด สพฐ.
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การแก้ไขเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
การกำหนดกลุ่มเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
การแก้ไขเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การแก้ไขเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
หลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว7 ลว12พค64)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 38ค(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรมาตรา 38 ค (2) ประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ (ว1 ลว5มค64)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รอง ผอ สพท
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังฯ
หลักเกณฑ์ย้ายครู
หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย 38
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ฯ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
ช่วยราชการและแนวทางย้าย
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ที่ 16 ลว 21มีค60)
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ว23 ลว 23 ธค 64)
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว17 ลว5มิย63)
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดละเมิด 2539
ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2 )
ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ฯ2548
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูฯ 2548 (ยกเลิกโดย ระเบียบ ข้อ 21)
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย ฯ 2561
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรฎ.ค่าเช่าบ้าน 2547
พรฎ ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่2
พรฎ ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่ 4
พรฎ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูf
คำสั่ง สพฐ. เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์.พ.ศ.2551f
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
กฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2560
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2555
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561