วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของ สพป.ชย.3
ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาจีน
ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาไทย
ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
มาตรการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ
มาตรการและระบบการดำเนินงานให้ภาคประชาชนหรือฯ
มาตรการและระบบการดำเนินงานให้ภาคประชาชนหรือฯ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ สพป.ชย.3