วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Flow Chart การขอมีบัตรประจำตัวใหม่
Flow Chart การขอหนังสือผ่านสิทธิ รับรองเงินเดือน กู้สินเชื่อสวัสดิการ
Flow Chart การขอหนังสือรับรองเงินเดือน ความประพฤติ
Flow Chart การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
Flow Chart การยื่นขอสำเนา ก.พ.7
คู่มือการให้บริการ One Stop Service
คู่มือการให้บริการหนังสือรับรองผ่านสิทธิ รับรองเงินเดือน สินเชื่อสวัสดิการ
คู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์การเอกชน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอจัดการศึกษขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
คู่มือสำหรับประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
คู่มือสำหรับประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล ตั้งแต่ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์การเอกชน ตั้งแต่ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียน
บันทึกข้อความการบริการ One Stop Service
บันทึกข้อความ การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service )