วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งทายาทข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย (ว15 ลว22พค63)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง (ว8 ลว12พค64)
แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ_
แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต (ว13 ลว 24 พค 2564)
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3 ลว26มค64)
ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน บุคลากร 38 ค (2)น บุคลากร 38 ค (2)
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ว14 ลว 10 มิย 2564)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินฯ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ว20 ลว31 สค64)
ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียนประวัติฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน1
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน2
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน3
ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน4
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์ประเมินตำแหน่งฯ
หลักเกณฑ์การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ ว17
หลักเกณฑ์การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ ว21
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตำแหน่งด้านพัสดุ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาบุคลากร
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว4 ลว 28 มค 64)
แนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา รอง ผอ สพท และ ผอ สพท (220 ลว16กค63)
หลักเกณฑ์และวิธีการเจรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว10 ลว 20 พค 64)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (ว9 ลว 20 พค 64)
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ สพท และ ผอ สพท สังกัด สพฐ (ว2 ลว4มค62)
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว17 ลว5มิย63)
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ว23 ลว 23 ธค 64)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ที่ 16 ลว 21มีค60)
ช่วยราชการและแนวทางย้าย
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์การคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ฯ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย 38
หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์ย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รอง ผอ สพท
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรมาตรา 38 ค (2) ประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ (ว1 ลว5มค64)
หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 38ค(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว7 ลว12พค64)
หลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
กฎ กคศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2555
กฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2560
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์.พ.ศ.2551f
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
คำสั่ง สพฐ. เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้
ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูf
พรฎ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 2561
พรฎ ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่ 4
พรฎ ค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่2
พรฎ.ค่าเช่าบ้าน 2547
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย ฯ 2561
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูฯ 2548 (ยกเลิกโดย ระเบียบ ข้อ 21)
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ฯ2548
ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2 )
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดละเมิด 2539