วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
(รวมเล่ม) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
(รวมเล่ม) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(รวมเล่ม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(รวมเล่ม) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(รวมเล่ม) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(รวมเล่ม) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
(รวมเล่ม) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชกำหนด
กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกา พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบีบบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ พ.ศ.2548
ระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วยการบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พ.ศ.2560
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2546
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาการอุทธรณ์ พ.ศ.2550
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุม พ.ศ.2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
คำสั่ง สพฐ. ที่ 1259/2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ
คำสั่ง สพฐ. ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
คำสั่ง สพฐ. ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คำสั่ง คสช.ที่ 12/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
คำสั่ง คสช.ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่ง คสช.ที่ 17/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษความสงบแห่งชาติ
คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ