ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน  2565  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก โดยนายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯพร้อมด้วย นายสุจริต ทองปัสสโนว์ ผอ. รร. บ้านซับหมี กรรมการฯ 
         ทางโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตโดยนายด้วง บุญเอี่ยมและนางจันธิลา กางสันเทียะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมทั้งหัวหน้างานบริหาร 4 กลุ่มงาน นำเสนอครบทุกประเด็นการนิเทศติดตามและประเมินผล ในการนี้คณะกรรมการฯ ๆได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ(EIS) ชั้น ป1/2  ที่เพิ่งเริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้  อีกทั้งได้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อใช้พัฒนางานต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ::..วันที่ส่ง : 2022-11-18 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th