ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดย ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายบรรพต ทองเกิด โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประธานเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน และนางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับนำเยี่ยมห้องเรียน พร้อมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนได้ให้กำลังใจข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-19 อ่าน : 24
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th