ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2565  นายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฯ คณะครูบางส่วนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ญ. อรอุมา ยำเกรง นักเรียนชั้นอนุบาล2/3 และด.ญ. รุ่งฤดี สังข์คำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพครอบครัวและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและยังเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครองให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมถึงการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานโดย : โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ::..วันที่ส่ง : 2022-11-22 อ่าน : 8
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th