ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
     

วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนองค์การอตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)  ได้รับการนิเกศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย นายสบเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว นางจารจรรณ งูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง และ              นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย  โรงเรียนองค์การอุดลาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้กำลังในแก่คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ::..วันที่ส่ง : 2023-05-25 อ่าน : 83

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th