ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ตรวจรับอุปกรณ์DLTV
     

            ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายวีระพงษ์  จันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งได้มาตรวจรับอุปกรณ์ DLTV ทางโรงเรียนได้รับอุปกรณ์ประกอบด้วย สมาร์ททีวี จำนวน 3 เครื่อง กล่องรับสัญญาณ จำนวน 3 เครื่อง จานรับสัญญาณ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น นายเรวัต ภิมย์ไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฉนวน นางปราณีต ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคีม(สง่าประชาสรรค์)  เพื่อให้ครูสามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกและนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนบ้านห้วยทรายขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา    ณ โอกาส นี้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านห้วยทราย ::..วันที่ส่ง : 2023-05-25 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th