ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการนิเทศภายในครู ภาคเรียนที่ 1/2566
     

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการนิเทศครู ภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่ครู และเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหานค่าย ::..วันที่ส่ง : 2023-05-26 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th