ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568
1.รายการครุภัณฑ์ ปี 2568
2.คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มครุภัณฑ์
3.แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2568
4.ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปี 2568
5.ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2568
6.คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
7.แบบฟอร์มคำขอตั้ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8.แบบฟอร์ม 12 ขอค่าขนส่งวัสดุ
9.แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
10.แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
11.แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอตั้งงบประมาณ
12.ตัวอย่าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทั่วไป
13.ตัวอย่าง ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป
14.ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ
15.ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
16.ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
17.แบบมาตรฐาน สำหรับตั้งงบประมาณปี 2568
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-11-28 อ่าน : 331

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th