ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดยนายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ครั้งที่ 5/2565  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมา ในการนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ(EIS) ของชั้น อ.3/2 และ ป.1/2  อีกทั้งยังร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียน และขอความเห็นชอบในประเด็นต่างๆ ที่จะดำเนินการในภาคเรียนนี้  ประธานคณะกรรมการฯและกรรมการทุกท่าน  ร่วมอภิปราย เสนอแนะข้อคิดเห็น ประสานความร่วมมือกันเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียน รวมถึงการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  "คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด"

รายงานโดย : โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ::..วันที่ส่ง : 2022-11-24 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th