ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6
     

ด้วยสโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิพลังศรัทธาธรรม ในความอุปถัมภ์พระอาจารย์อาภาสิริ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน 89 รูป 5 ธันวาทำดีเพื่อพ่อปีที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นผู้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการนี้ สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ส่งนักเรียนชายที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ระหว่างวันที่ 2 -10 ธันวาคม 25655 ณ สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-26 อ่าน : 139

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th