ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ SUBYAI MODEL ตามแนวทางพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
     

            การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ SUBYAI  MODEL ตามแนวทางพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อาศัยกระบวนการดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  (PLAN = การวางแผน  DO =          การลงมือปฏิบัติ CHECK = การกำกับติดตาม และ ACT = การปรับปรุงแก้ไข) ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานเพื่อให้ทราบสภาพปัญหา การจัดกิจกรรม 5 ด้านเกี่ยวกับยาเสพติด และใช้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการปฏิบัติ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการแก้ปัญหายาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยยึดถือแนวทางพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นหลักชัยในการดำเนินงานโดยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมมุ่งสร้างนักเรียนให้มี 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ – มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อปลูกฝังและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

        โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ SUBYAI  MODEL ตามแนวทาง                พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 จนกระทั่งประสพความสำเร็จส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน ดังนี้

            4.1  นักเรียนปลอดยาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

            4.2  นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านการป้องกัน  ด้านการค้นหา  ด้านการรักษา  ด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนปลอดจากยาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

           4.3  สถานศึกษาปลอดยาเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

 

รายงานโดย : โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ::..วันที่ส่ง : 2022-12-26 อ่าน : 87
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th