ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล

           ในระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม  2565 โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นำโดยนายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า  ได้มาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  โดยยึดหลักการที่เน้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กร ชุมชนท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมกันดูแลสนามเด็กเล่นแห่งนี้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-16 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th