ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม Kid bright Smart Classroom ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโนนเชือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม  Kid bright Smart Classroom ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรม kidbright Smart Classroom ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม kidbright Smart Classroom ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำโครงงานครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนเชือก ปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงาน 1.โปรแกรม kidbright ide 2.แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม  Kid bright Smart Classroom ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ การทำโครงงานครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการพัฒนาโครงงานปรากฏ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม kidbright Smart Classroom ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนเชือก ::..วันที่ส่ง : 2023-01-14 อ่าน : 40
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th