ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายน.ส.จริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางวาสินี วัฒนาสกุลลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 15 คน เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ใน 5 มาตรการ  กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ของสถานศึกษาในสังกัด ในระดับ เงิน ทอง เพชร และรักษามาตรฐานเพชรปีที่ 1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยจะได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และในการนี้คณะกรรมการฯ ร่วมศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยการนำเสนอ ของนายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการ รร.ซับใหญ่วิทยาคม วิทยกรแกนนำจังหวัดชัยภูมิ ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-19 อ่าน : 36
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th