ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะนักแสดงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566-2567
     

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดส่งคณะนักแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ จะเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานวัฒนธรรมต่อไป ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมีความพร้อมด้านงบประมาณสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566-2567 โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้มีหนังสือแจ้งความจำนงจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบประวัติ รายชื่อคณะนักแสดง รายการแสดง ภาพถ่าย และวีซีดีบันทึกภาพการแสดง นำส่งมายังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับสมัครภายในวันที 31 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-23 อ่าน : 85

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th