ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง

ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้กำหนดจัดโครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ส่งเสริมให้เกิดกลไกปลูกฝังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดเป้าหมายผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศสำหรับการประกวดประเภททั่วไป และสภานักเรียนของโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศสำหรับการประกวดประเภทสภานักเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ คณะกรรมาธิการจึงขอความอนุเคราะห์ สพท. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญ โดยสามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ ส่งถึงคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300(วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคำขวัญ”) หรือจัดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ ppp@senate.gp.th ดั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-01-23 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th