ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับหมีต้อนรับทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

      วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 นายสุจริต ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซับหมี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับ ทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนาครูรุ่นใหม่ ปีที่ 3 นำโดย ท่าน ดร.นินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 และ น.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 โดยมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับการ บรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาจาก “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน” ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และเต็มตามศักยภาพในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลของชุมชน อันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านซับหมี ::..วันที่ส่ง : 2023-01-25 อ่าน : 23
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th