เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตร สิทธิมนุษยชนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษา
     

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายวทัญญู สภา เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตร สิทธิมนุษยชนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษา โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อวางแผนการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2024-06-12 อ่าน : 16