การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปการนำเข้าข้อมูล OPEN DATA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O1


O2


O3


O4


O5


O6


O7


O8


O9


O10


O11


O12


O13


O14


O15


O16


O17


O18


O19


O20


O21


O22


O23


O24


O25


O26


O27


O28


O29


O30


O31


O32


O33


O34


O35


O36


O37


O38


O39


O40


O41


O42


O43หมายเหตุ :
นำเข้าข้อมูลแล้ว : 43
ยังไม่นำเข้าข้อมูล : 0
ที่ OIT รายละเอียด จำนวนไฟล์แนบ
1 O1 โครงสร้าง 1
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 1
3 O3 อำนาจหน้าที่ 1
4 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ 1
6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 70
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
8 O8 Q&A 1
9 O9 Social Network 1
10 O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1
11 O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 1
12 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 1
13 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 74
15 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 6
16 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1
17 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1
18 O18 E-Service 1
19 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 1
20 O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1
21 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2
22 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 1
23 O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2
24 O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2
25 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 142
26 O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 1
27 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1
28 O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1
29 O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1
30 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1
31 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 1
32 O32 การสร้างนวัตกรรม No Gigt Policy 1
33 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 1
34 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 1
35 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1
36 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1
37 O37 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 1
38 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1
39 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4
40 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 3
41 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1
สำหรับผู้ดูแล OITcopyright@2023 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3