ระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


น้อยที่สุด
2 [ 0.48 % ]

น้อย
5 [ 1.20 % ]

ปานกลาง
42 [ 10.05 % ]

มาก
150 [ 35.89 % ]

มากที่สุด
219 [ 52.39 % ]

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ.2566

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3